تبلیغات
میقات الرضا

با استعانت از درگاه ایزد متعال و با اتّکال به قدرت لایزال الهی، با نگاه آرمانی به حکومت حضرت مهدی(عج)در مسیر تحقق آرمانهای حضرت اما م(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب چشم انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه در پرتو عزم مسئولین و تلاش جمعی کارکنان، در افق بیست ساله، سازمانی است:
»ارز شمدار، امانتدار، مردمی، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعا لی بخش سنت حسنه وقف و »امور خیریه و توسعه دهنده نقش آن در زیرساختهای جامعه، اعتلابخش و تعمیق دهنده نقش محوری بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی، دست یافته به جایگاه واقعی و ممتاز در بین سازما نها و نهادهای متولی در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه«

این سازمان در افق چش مانداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

 • برخوردارا ز قابلیت جمع آوری، طبقه بندی، مستند سازی،ا جرایی کردن ونهادینه سازی تدابیر و رهنمودهای خاص مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سازمان؛
 • دارای سامانه توانمند و اثربخش در شناسایی، احیاء و اداره موقوفات و نظایر آن؛
 • برخوردار از قابلیت ترویج فرهنگ وقف، تأثیرگذاری بر نیّات واقفین و متناسب سازی کارکرد وقف با نیا زمند یهای جامعه؛
 • گسترش دهنده ظرفیت ها و کارکردهای فرهنگی، علمی و اجتماعی بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی در جامعه؛
 • تروج فرهنگ قرآنی، معارف اسلامی، سیره و سنت نبوی)ص( و ائمه اطهار(علیهم السلام)؛
 • مشوق و توسعه دهنده مشارکت های مردمی در امور خیریه، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی؛
 • برخوردار از سامانه هدایت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات وبنیادهای خیریه کشور؛
 • دارای قابلیت مدیریت اقتصادی بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی و مؤسسات و بنیادهای خیریه کشور؛
 • دارای نیروی انسانی دین باور، ولایت مدار، متعهد، امین، بصیر، کارآمد و متخصص؛
 • برخوردار از مدیریت علمی، آینده نگر، کارآمد، مسئولیت پذیر، تحول آفرین، دارای سامان ههای پیشرفته مدیریتی و اشراف اطلاعاتی؛
 • دارای بانک جامع و گنجینه غنی اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی وزمینه ساز بهره گیری مطالعاتی پژوهشی از آن؛
 • برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازما نهای داخلی وخارجی؛
 • اثرگذار در تحقق جامعة عدالت محور به عنوان حامی محرومان و نیازمندان جامعه.

با استعانت از درگاه ایزد متعال و با اتّکال به قدرت لایزال الهی، با نگاه آرمانی به حکومت حضرت مهدی(عج)در مسیر تحقق آرمانهای حضرت اما م(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب چشم انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه در پرتو عزم مسئولین و تلاش جمعی کارکنان، در افق بیست ساله، سازمانی است:
»ارز شمدار، امانتدار، مردمی، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعا لی بخش سنت حسنه وقف و »امور خیریه و توسعه دهنده نقش آن در زیرساختهای جامعه، اعتلابخش و تعمیق دهنده نقش محوری بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی، دست یافته به جایگاه واقعی و ممتاز در بین سازما نها و نهادهای متولی در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه«

این سازمان در افق چش مانداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

 • برخوردارا ز قابلیت جمع آوری، طبقه بندی، مستند سازی،ا جرایی کردن ونهادینه سازی تدابیر و رهنمودهای خاص مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در سازمان؛
 • دارای سامانه توانمند و اثربخش در شناسایی، احیاء و اداره موقوفات و نظایر آن؛
 • برخوردار از قابلیت ترویج فرهنگ وقف، تأثیرگذاری بر نیّات واقفین و متناسب سازی کارکرد وقف با نیا زمند یهای جامعه؛
 • گسترش دهنده ظرفیت ها و کارکردهای فرهنگی، علمی و اجتماعی بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی در جامعه؛
 • تروج فرهنگ قرآنی، معارف اسلامی، سیره و سنت نبوی)ص( و ائمه اطهار(علیهم السلام)؛
 • مشوق و توسعه دهنده مشارکت های مردمی در امور خیریه، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی؛
 • برخوردار از سامانه هدایت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات وبنیادهای خیریه کشور؛
 • دارای قابلیت مدیریت اقتصادی بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی و مؤسسات و بنیادهای خیریه کشور؛
 • دارای نیروی انسانی دین باور، ولایت مدار، متعهد، امین، بصیر، کارآمد و متخصص؛
 • برخوردار از مدیریت علمی، آینده نگر، کارآمد، مسئولیت پذیر، تحول آفرین، دارای سامان ههای پیشرفته مدیریتی و اشراف اطلاعاتی؛
 • دارای بانک جامع و گنجینه غنی اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی وزمینه ساز بهره گیری مطالعاتی پژوهشی از آن؛
 • برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازما نهای داخلی وخارجی؛
 • اثرگذار در تحقق جامعة عدالت محور به عنوان حامی محرومان و نیازمندان جامعه.

 

عملکرد (1)
با توجه به ساختار سازمان وقف و وظایفی که قانون برعهده سازمان نهاده است، این سازمان فعالیت های گسترد ه ای در عرصه فرهنگی، اجتماعی و عمرانی دارد.
یکی از فعالیت های فرهنگی سازمان، فعالیت های قرآنی است.برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم که تاکنون سی دوره آن برگزار شده است، برگزاری بیست وچهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، تربیت افراد تحصیل کرده در زمینه علوم قرآنی در دانشکده های علوم قرآنی، اقدام به ترجمه قران کریم به نودوسه زبان خارجی، چاپ و انتشارگسترده کلا م الله مجید، آموزش قرآن در سطوح مختلف و حمایت از مراکز قرآنی، ازجملة این فعالیت ها میباشد. چاپ و نشر کتب دینی، مجلات و نشریه های متعدد فرهنگی، اعزام مبلغ دینی به مناطق محروم در ما ههای رمضان، محرم،صفر و ایام فاطمیه و برگزاری مراسم مذهبی و همایش های مختلف از دیگر کارهای فرهنگی سازمان است.

در حوزه امور اوقافی، سازمان ضمن سازماندهی و رتق و فتق امور مربوط به موقوفات و هزینه کردن درآمدموقوفات طبق نیّات واقفین، از سال ۱۳۷۲ ه.ش اقدام به شناسایی و ثبت موقوفات جدید نموده است.
دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان، برمبنای برنامه ریزیهای به عمل آمده از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۰با صرف هزین های بالغ بر ۱۳۲۷ میلیون ریال توانست ۲۶۶۱۴ رقبه وقفی در سطح کشور را شناسایی نماید. این تعداد رقبه شناسایی شده، مساحتی حدود 2/133کیلومترمربع را شامل میشود و تقریباً ارزشی معادل ۱۹8 میلیارد ریال و ۵۶۹ میلیون ریال درآمد سالانه دارد.
تعداد موقوفات تا پایان سال ۱۳۸۵ ه.ش، ۱۰۸۴۱۷ فقره می باشد که ۲۲۸ فقره آن در سال ۸۵ وقف و ۱۷۸فقره آن در همان سال شناسایی شده است، مساحت تقریبی موقوفات شناسایی شده در این سال، ۲۱۵۶۷۶۴مترمربع می باشد. در ده ماهه اول سال ۸۶ نیز ۱۱۱ فقره موقوفة جدید وقف شده است.
مصارف موقوفات بسیار متنوع است که در جداول مربوطه، میزان هزین هها صرفاً با درنظرگرفتن عناوین کلی، ذکر شده
است. با مشاهده درآمدها و مصارف وقف به تفکیک سال، به خوبی می توان روند رشد موقوفات را مشاهده كرد.
درحوزه بقاع و اماکن متبرکه، آمارها نشان می دهد که در سال ۱۳۶۰ ه.ش، عواید بقاع متبرکه در حدود ۱۱۹۵میلیون ریال بوده است
میزان درآمد موقوفات متصرفی کشورکه در سال ۱۳۸۲ به مبلغ ۲۲۲ میلیارد ریال رسیده و تقریباً ۲۰۰ برابر شده است. براین اساس، کل هزینه های صورت گرفته در سال ۱۳۶۰ از محل عواید، بالغ بر ۱۰۷۱ میلیون ریال بوده که درسال ۱۳۸۲ به مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال(تقریبا ۲۰۰ برابر) رسیده است.
یکی از مباحث مهم در رابطه با بقاع متبرکه که بسیاری از آنها از آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اسلامی می باشند، بحث عمرانی آنها است. به جز حرم مطهر امام رضا)علیه السلام( در مشهد و بارگاه حضرت معصومه(سلام ا لله علیها) در قم و آستانه مبارکة حضرت عبدالعظیم(علیه السلام( در شهر ری که مستقلاً اداره می شوند، بالغ بر ۵۸۰۰ بقعه متبرکه در سراسر کشور وجود دارد که سازمان، برنامه هایی را در جهت مرمت و نوسازی آنها پیگیری می کند که در شهرهای مختلف نتایج مطلوبی از این اقدامات مشاهده می شود. اکنون سازمان در این زمینه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز همکاری می کند.
گذشته از بقاع متبرکه، رسیدگی به مساجد کشور نیز در دستورکار معاونت بقاع و اماکن متبرکه قرار دارد که
نتایج آن در جدول مربوطه دیده می شود.

میزان درآمد موقوفات متصرفی کشور
طی سا لهای ۱۳۶۲ الی ۱۳۸۵

سال
میزان وصولی درآمد موقوفات متصرفی به ریال
1362
۲۴۰۶۴۵۸۵۱۱
1363
۳۰۷۷۱۷۱۳۴۷ 
1364
۳۶۱۵۹۲۵۰۷۷ 
1365
۳۸۴۴۹۳۱۷۹۰ 
1366
۴۸۶۱۹۹۲۶۸۶
1367
۵۸۶۴۲۳۹۰۲۶
1368
۸۴۰۳۸۱۷۷۷۴
1369
۱۰۹۵۶۷۶۶۸۹۵
1370
۱۳۳۳۹۶۸۰۹۷۸
1371
۱۵۴۶۶۴۳۹۱۰۳
1372
۱۹۲۸۴۴۷۱۷۹۹
1373
۲۹۷۴۱۸۶۶۴۱۷
1374
۴۳۹۵۹۱۴۱۸۳۳
1375
۶۵۰۵۰۸۳۹۳۲۰
1376
۶۴۸۵۰۱۵۳۳۳۷
1377
۷۷۴۸۳۷۳۶۳۷۸
1378
۱۰۸۲۹۶۸۶۵۱۸۸
1379
۱۲۶۸۶۴۱۵۲۳۸۰
1380
۱۵۴۴۹۱۵۶۰۰۱۳
1381
۲۳۲۳۰۵۸۷۲۷۱۵
1382
۳۱۴۹۰۵۰۵۸۸۶۲
1383
۳۶۱۵۳۸۷۱۹۸۳۳
1384
۴۵۲۳۷۸۷۴۸۸۶۴
1385
۵۸۸۷۳۲۷۱۶۸۵۵

میزان مصارف درآمد موقوفات متصرفی کشور

طبق نیات واقفین طی سالهای ۱۳۶۲ الی ۱۳۸۵

سال
مصارف موقوفات متصرفی به ریال
1362
۱۹۵۲۴۵۸۸۹۸
1363
۲۲۳۴۵۰۱۶۶۴
1364
۳۰۳۵۹۵۷۹۶۱
1365
۲۸۹۹۲۴۶۶۶۸
۱۳۶۶
۳۵۸۶۳۶۵۴۸7
۱۳۶۷
۴۴۰۷۸۳۴۹۴۸
۱۳۶۸
۶۶۲۳۰۶۳۳۱۵
۱۳۶۹
۸۶۱۰۲۹۷۴۰۶
۱۳۷۰
۹۹۲۴۴۰۰۹۵۱ 
۱۳۷۱
۱۴۲۳۳۲۰۹۵۵۴ 
۱۳۷۲
۱۴۹۱۸۱۰۶۹۰۲
۱۳۷۳
۲۰۷۱۵۴۵۱۶۷۶ 
۱۳۷۴
۳۰۶۱۷۹۹۶۳۷۸
۱۳۷۵
۴۴۶۰۸۴۸۲۳۸۷
۱۳۷۶
۵۲۸۸۶۹۳۸۳۸۵ 
۱۳۷۷
۵۹۵۱۳۵۰۴۷۱۹
۱۳۷۸
۷۸۱۲۲۰۴۲۰۳۸ 
۱۳۷۹
۱۰۳۸۵۱۷۱۶۰۰۱ 
۱۳۸۰
۱۳۳۱۴۱۷۰۶۲۲۵ 
۱۳۸۱
۱۷۳۶۸۲۸۰۶۵۵۲
۱۳۸۲
۲۳۶۹۶۰۹۳۷۹۱۹ 
۱۳۸۳
۲۹۸۶۲۲۱۰۱۸۴۹ 
۱۳۸۴
۳۴۹۲۲۵۷۱۹۸۴۹
۱۳۸۵
۴۱۰۲۵۳۲۳۸۱۳۵
 
میزان درآمد  بقاع متبرکه و اماکن مذهبی کشور برحسب نوع

طی سا لهای ۱۳۶۰ الی ۱۳۸۲

 

سال
املاک
نذور و هدایا
سایر 
درآمدکل
۱۳۶۰
143885518
943426019
107966804
1195278341
1361
209248523
1328355057
106852521
1644456101
1362
224072140
1377438067
121899464
1723409671
1363
326920474
1839127092
242957399
2409004965
1364
292805912
1524113869
442307243
2259101703
1365
253087080
1603356879
227472754
2083916713
1366
414047068
2599451985
326578008
3340077061
1367
579685714
3430795519
661574314
4672055547
1368
838563477
4213406908
5340995235
5586965620
1369
1669301993
5260713864
1071259341
8001275198
1370
1653664140
6248820141
1888311715
9790795996
1371
2068876343
7757546265
 1337029105
11163451713
1372
3044206625
9982922433
2143349967
15170479025
۱۳۷۳
3780868428
10527912954
2262481310
16571262692
1374
4263453139
17547501257
3878451658
25689406054
1375
9325865888
30886764576
2014634522
42159364986
1376
11052245266
42913411859
4078744060
58044401185
1377
14144711404
52174231535
6373017654
72691960593
1378
18226730303
72503253881
5159890955
95889875139
1379
24045407840
78601936875
5579881048
108227225763
1380
34428999442
100566276231
5962593353
140957869026
1381
39550752762
126117058876
7988721652
173656533290
1382
50478298576
162309421157
9196973479
221984693212
جمع کل
221015572734
742257243299
61740043561
1025012859594

سازمان اوقاف و امور خیریه به دنبال ارتقای جایگاه اقتصادی وقف است تا موقوفات با جایگزین کردن وظایف اقتصادی نوین به جای نقش سنتی وقف از تحرک و پویایی بیشتری، که شرط لازم دوام و گسترش وقف در جامعه است، برخوردار شوند.این مهم جز در سایه برنامه ریزی های نوین برای سازماندهی مجدد موقوفات حاصل نمی شود. به همین خاطر، سازمان اوقاف با درپی شگرفتن چنین بینشی، گا مهای نخست خود را در جهت اصلاح نگرش سنتی، گشودن ظرفیت های جدید و بالقوه وقف، گستردش فرهنگ وقف بین عموم مردم، بهره وری بهینه از موقوفات، استفاده از ظرفیت های بین المللی و... برداشته است.

اصلاح نگرش سنتی
اصلاح نگرشهای سنتی باید در حوزه های تحول مفهومی، نگاه های جدید فقهی و قانونی، مصارف کارآمدوقف و انواع متنوع وقف، پدیدار شود.

 

 • (1). گزارش عملکرد سازمان و جداول مربوطه آخرین آماری است که با استفاده از گزارش ها و کتب زیر به دست آمده است: گزارشی اجمالی از تحولات وقف و امور خیریه در بیست سال گذشته، (تهران: روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۸۱ ) و آشنایی با تشکیلات، وظایف و عملکرد ، (تهران: روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۸۲ ) و اهم فعالیت های سازمان اوقاف و امور خیریه، (تهران: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۸۶ ) و ربع قرن تلاش فرهنگی- اجتماعی و عمرانی سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۳۵۸ ( الی ۱۳۸۳ تهران: روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۸۳
تاریخ ارسال : شنبه 17 فروردین 1392 طبقه بندی: مقالات، نویسنده : رسول گلی زاده نظرات


نویسندگان
دسته بندی مطالب
نظرسنجی
کدام موضوع از موضوعات وبلاگ را می پسندید؟


صفحات جداگانه
درباره سایت

گزارش آماری سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

 

میقات الرضا


پایگاه اطلاع رسانی وب رضوی


razaviweb@yahoo.com