تبلیغات
میقات الرضا

سوال:

اگر شخصی جنب باشد و مجبور باشد از زیارتگا ها عبور کند حرام است یا خیر ؟

جواب:

چند چیز بر شخص جنب حرام است . یعنی چند چیز را شخص جنب نباید انجام دهد و آنها عبارتند از :

1-رساندن جائی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و اسامی مبارکة پیامبران و امامان (ع) که به احتیاط واجب حکم اسم خدا رادارد.

2-رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی ( ص ) اگر چه از یک در داخل و از یک در دیگر خارج شود .

3-توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند .

4-گذاشتن چیزی در مسجد .

5-خواندن سورهای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است . سوره 32 قرآن ( الم تنزیل ) سوره 41 قرآن ( حم سجده ) سوره 53 قرآن ( و النجم ) سوره 96 قرآن ( اقراء ) و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است .

توضیح المسائل مراجع ص 135 - 355 اصل مسئله این است : عبور از مساجد دیگر و زیارتگاه امامان معصوم اشکال ندارد ولی نباید توقف کند صرف توقف اشکال دارد عبور اشکال ندارد .

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

سوال:

اگر کسی نماز زیارت بخواند وماپشت سر او نماز واجب اقامه کنیم آیا قبول است یا خیر ؟

جواب:

خیر کسی که نماز مستحبی یا نمازواجب احتیاطی می خواند اقتدا به او جایز نیست وهمچنین اگر انسان نداند نمازی را که امام می خواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب نمی تواند به او اقتدا کند.

توضیح المسائل مراجع عظام وحواشی مراجع ص517 مسئله1410

حضرت آیت الله بهجت : نمازهای مستحبی را نمی شود به جماعت خواند ولی خواندن نماز عید فطر وقربان درزمان غیبت امام (ع) به جماعت مستحب است درصورتیکه شروط وجوب موجود نباشد ، همچنین خواندن نماز استسقاء که برای طلب باران می خوانند به جماعت مستحب است وبعید نیست استحباب جماعت در نمازعید غدیر که به ا مید مطلوبیت خوانده شود .

توضیح المسائل ص222 مسئله1132 ( خلاصه : نمازهای مستحبی را نمی شود به جماعت خواند )

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوال:

اگر شخصی جنب باشد و مجبور باشد از زیارتگا ها عبور کند حرام است یا خیر ؟

جواب:

چند چیز بر شخص جنب حرام است . یعنی چند چیز را شخص جنب نباید انجام دهد و آنها عبارتند از :

1-رساندن جائی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و اسامی مبارکة پیامبران و امامان (ع) که به احتیاط واجب حکم اسم خدا رادارد.

2-رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبی ( ص ) اگر چه از یک در داخل و از یک در دیگر خارج شود .

3-توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند .

4-گذاشتن چیزی در مسجد .

5-خواندن سورهای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است . سوره 32 قرآن ( الم تنزیل ) سوره 41 قرآن ( حم سجده ) سوره 53 قرآن ( و النجم ) سوره 96 قرآن ( اقراء ) و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است .

توضیح المسائل مراجع ص 135 - 355 اصل مسئله این است : عبور از مساجد دیگر و زیارتگاه امامان معصوم اشکال ندارد ولی نباید توقف کند صرف توقف اشکال دارد عبور اشکال ندارد .

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

آیا بر زن واجب است جهت زیارت از شوهر خود اجازه بگیرد ؟

جواب:

اجازه در شرع به معنای رضایت است و چون زن و شوهر مکمل یکدیگرند لذا باید بر کارهای هم رضایت داشته باشند و از آنطرف چون مردان حکم مدیر این خانواده را بر عهده دارند پس تمام کارها باید با رضایت آنها صورت گیرد. لذا در امور واجب رضایت آنها شرط نیست ولی در امورات دیگر اجازه شرط است

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

در نماز های مستحبی نیت احسان وزیارت می کنم آیا صحیح است یاخیر؟

جواب:

در نماز های مستحبی می توانی در ثواب همه مومنین و مومنات را شریک نمائی یعنی ثوابش را هدیه نمائید برای همهمومنین و مومنات. آداب زیارت امام (ع) ص58 ولی در توضیح المسائل مراجع به صورت پراکنده مطرح شده و به صورت مسئله ای صریح مطـرح نشـده اسـت. ولـی می شود از مسائل نماز میت و تعقیبات نماز و نماز شب استفاده کرد.

صفحات 287 ، 415 و 226 توضیح المسائل مراجع.

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

آیا در نمازهای زیارت میتوان به نیت دوازده امام ( ع ) معصوم ( ع ) نماز خواند ؟

جواب:

بله می توانی به نیت ائمه معصوم ( ع ) نماز خواند . ولی نمازهای مستحبی اکثراً دورکعتی مثل نماز صبح می باشد .

توضیح المسائل مراجع نمازهای مستحب ص 287 مسئله 764

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

آیا نوشتن خوابها یی که گاهاً بعضی از زوار در مورد معصومین می بینند و برروی کتابهای زیارتنامه می نویسند جایز است ؟

جواب:

خیر ، جایز نیست . خواب حجیت ندارد و تصرف در زیارت نامه و نوشتن چیزی در زیارت نامه جائز نیست . تصرف در کتب ورزیارتنامه عمومی و آستان قدس رضوی و غیر بدون رضایت متولی و صاحبانشان جایز نیست و موجب ضمان است .

استفتاءآت ج 2 ص 517 مسئله 2

تصرف در موقوفات ( کتب یعنی مفاتیح و قرآن ، زیارتنامه و 000 ) منوط به نظر و اجازه متولی شرعی است تصرف غیر متولی جایز نیست .

مسئله 148 ص 397 استفتاءآت ج 2

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

خواهشمند است توضیح دهید همسری که به زن خود اجازه نمی دهد که زیاد در حرم ویا امام زاده ها دعا وزیارت کند حکمش چیست ؟

جواب:

زنی که عقد دائمی شده. احتیاط درآن است که بدون اجازه شوهر برای کارهای جزئی نیز ازخانه بیرون نرود هرچند باحق شوهر منافاتی نداشته باشد ، وباید خودرابرای هرلذتی که او می خواهد تسلیم نماید ، وبدون عذر شرعی ازنزدیکی کردن او جلوگیری نکند ، تهیه غذا ولباس ومنزل او برشوهر واجب است واگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد ویا نداشته باشد ، مدیون زن است . اگرزن درکارهایی که درمسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر رانکند حق همخوابی ندارد ، وگناهکار است ومشهور فرموده اند که حق غذا ولباس ومنزل رانیز ندارد ، ولی این حکم مادامی که زن نزد شوهراست محل اشکال است .

توضیح المسائل آیه الله تبریزی ص 364 مسأله 2421 و 2422

زنیکه عقد دائم شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود .

(مسئله 2412 تو ضیح المسائل مراجع ص910)

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

غسل زیارت چگونه است ؟

جواب:

غسل چه واجب باشد و چه مستحب مثل غسل زیارت امام رضا «علیه السلام » همه به دو طریق انجام میگیرد : 1-غسل ترتیبی 2- غسل ارتماسی فقط در نیت فرق می کند , یکی نیت جنابت , یکی نیت غسل نذر , یکی نیت غسل جمعه , اعمال یکی است فقط نیت فرق می کند .

توضیح المسائل حضرت آیه الله فاضل لنکرانی , ص 60-61 , مسئله 360

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

آیا میشود ما در شهر خودمان غسل زیارت انجام دهیم ؟

جواب:

بلی می شود : از راه دور یا نزدیک و برای حاجت خواستن از خداوند عالم و هم چنین برای توبه و نشاط به جهت عبادت و برای سفر رفتن خصوصا سفر زیارت حضرت سید الشهدا «علیه السلام » مستحب است انسان غسل کند . یعنی: در وطن غسل کند .

توضیح المسائل مراجع عظام , ص 242 , مسئله 645

 

نام مرکز پاسخ دهنده: پاسخگوئی به سؤالات دینی آستان قدس رضوی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

در حرم امامان و امامزادهها خانمها چگونه باید وضو بگیرند؟

جواب:

خانمها باید در جایی وضو بگیرند که نامحرم آنان را نبیند.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوال:

کسی که جنب باشد میتواند به امامزاده برود؟

جواب:

جنب به مسجد و دور ضریح امامان(ع) نمیتواند برود، ولی به امام زادهها و رواقهای امامان میتواند برود.

توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئله 355.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سوال:

توقف حائض در مزار شهدا و امامزاده ها و حرم ائمه(ع) چه حکمی دارد؟

جواب:

رفتن به مزار اموات و شهدا برای حائض اشکال ندارد اما رفتن به مساجد و یا حرم امامان (مثل حرم امام رضا(ع» برای او حرام است لکن رفتن به رواق و صحن های اطراف حرم و هم چنین رفتن به حرم امام زادگان اگر جایی از آن مسجد نباشد اشکال ندارد و هم چنین اگر زن یا مرد جنب و یا زنی که در حال حیض یا نفاس بسر می برد از یک در مسجد یا حرم امام(ع) وارد شود و از در دیگر خارج شود به طوری که توقف نکند اشکال ندارد اما در مسجدالنبی (در مدینه) و مسجد الحرام (در مکه) به طور کلی داخل شدن برای آنها حرام است.

توضیح المسائل آیت الله مکارم ص 73 و 74 و 84 - استفتاآت جدید ج 1 ص 39 و استفتا از دفتر معظم له

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ ارسال : دوشنبه 5 تیر 1391 طبقه بندی: امام زادگان، امامزادگان،ترویج فرهنگ نماز و حجاب، نویسنده : رسول گلی زاده نظرات


نویسندگان
دسته بندی مطالب
نظرسنجی
کدام موضوع از موضوعات وبلاگ را می پسندید؟


صفحات جداگانه
درباره سایت

گزارش آماری سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

 

میقات الرضا


پایگاه اطلاع رسانی وب رضوی


razaviweb@yahoo.com